Er anslutning

Hem » Företag » Fjärrvärme » Er anslutning

Driftkostnad 2022

 

 Tariff 1, 0-50 kWTariff 2, 51-500 kWTariff 3, 501-2 500 kWTariff 4, 2 501-6 000 kW
Abonnemangsavgift1 500 kr/år4 300 kr/år28 600 kr/år75 600 kr/år
Effektavgift309 kr/kW269 kr/kW229 kr/kW212 kr/kW
Energiavgift489 kr/MWh489 kr/MWh489 kr/MWh489 kr/MWh

Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor

 

Jämförpriser

Kundkategori Flerbostadshus

Kategorital 1800 timmar. Priserna visas inkl. moms.

 

Årlig förbrukning i MWhTotal kostnad per årVarav under året rörlig delVarav under året fast del
80 MWh68 050 kr48 320 kr19 730 kr
193 MWh157 018 kr116 572 kr40 446 kr
500 MWh398 730 kr302 000 kr96 730 kr
1 000 MWh794 500 kr604 000 kr190 500 kr

 

Kundkategori Lokaler

Kategorital 1600 timmar. Priserna visas inkl. moms.

 

Årlig förbrukning i MWhTotal kostnad per årVarav under året rörlig delVarav under året fast del
80 MWh69 883 kr48 320 kr21 563 kr
193 MWh161 441 kr116 572 kr44 869 kr
500 MWh410 188 kr302 000 kr108 188 kr
1 000 MWh813 875 kr604 000 kr209 875 kr

Allmänna bestämmelser

För fastigheter, vars hela värmebehov täcks med fjärrvärme, bestäms den abonnerade effekten E enligt kategoritalsmetoden. E-värdet får man genom att dividera den årliga energianvändningen med ett kategorital.

Indelningen i kategorital:
1800 för flerbostadsfastigheter och sjukhus
1600 för andra typer av fastigheter ex småhus, tillverkande industri mm
1400 för markvärme

Vid förändringar i energianvändningen omräknas effektvärdet. Avviker medelvärdet av de två åren före förbrukningsåret med mer än 5% från den abonnerade effekten, används det framräknade medelvärdet som ny abonnerad effekt. Om energianvändningen inom ett befintligt abonnemang förändras väsentligt genom ut- eller ombyggnader kan E-värdet ändras under löpande debiteringsår, anmäl i så fall förändringen till oss. För nya kunder fastställs ett preliminärt E-värde, som justeras sedan leverans pågått ett kalenderår. Inom fastigheter med tillsatsvärme bestäms den abonnerade effekten med hänsyn till energianvändningen under januari – mars och november – december.

Exempel: Småhusfastighet med normalårskorrigerad årsförbrukning på 25 000 kWh räknas 25 000/1600 = 15,625 kW

Så går en anslutning till

Om det inte finns fjärrvärmenät i ert område sedan tidigare är det första vi gör att dra fram en huvudkulvert för att kunna leda det varma fjärrvärmevattnet från vårt kraftvärmeverk till er fastighet. Därefter grävs schakt för ledningarna i gatan och på er tomt, där vi sedan lägger fjärrvärmeledningarna.

Er fastighet ansluts via ledningsrör som dras in genom ett hål som borras i grundmuren. Schakten fylls sedan igen och vi återställer gräsmattor m.m. så att det ser ut som det gjorde innan.

Nu är det dags att installera fjärrvärmecentralen och när denna anslutits till ditt vattenburna värmesystem är installationen klar.

Intresseanmälan för fjärrvärmeanslutning

Vi tittar gärna på hur möjligheterna ser ut för att ansluta er fastighet till vår förnybara fjärrvärme. Välkommen att kontakta Sven-Olof Söderberg på 0140-692 91 eller sven-olof.soderberg@tranasenergi.se.

Föranmälan för installatörer

Vid arbeten på Tranås Energis fjärrvärmecentraler är det viktigt att du som installatör samarbetar med oss som fjärrvärmeleverantör, för att arbetet ska ske säkert och utan risk för att skada utrustningen.

Du ska göra en föranmälan till Tranås Energi via formuläret nedan senast 14 dagar innan arbetet påbörjas. Vid större arbeten önskar vi meddelande en månad före arbetets start. Exempel på arbeten kan vara nyinstallation, utbyte av fjärrvärmecentral, arbeten på primärsidan samt förändringar som påverkar driftförhållanden, effekt eller energiuttag.

För arbeten med fjärrvärmecentraler gäller Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelser:

Fjärrvärmecentralen, utförande och installation, F:101

Vid frågor är du välkommen att kontakta Roger Sandsjoe på 0140-693 80 eller roger.sandsjoe@tranasenergi.se.

Skicka in föranmälan