Idé och verksamhet

Hem » Idé och verksamhet

I oktober 1911 började vår resa som energibolag. Det var då vi med hjälp av vattnet i Tranås kvarn började producera el. Över 100 år senare håller vi fortfarande på med vattenkraft, och mycket mer än så.

Idag sköter vi elleveranserna till drygt 10 560 elnätskunder, vi har ca 16 000 elhandelskunder, ca 1 300 fjärrvärmekunder och 4 000 fiberkunder. De tjänster och produkter vi levererar vill vi hålla så miljöanpassade som möjligt. Den el och värme vi säljer är 100 % förnybar.

 

Vår vision

Med gemensam kraft och energi bidrar vi till ett gott liv nu och för kommande generationer.

 

Vår affärsidé

Tranås Energi AB ska producera och erbjuda el och värme med förnybara energikällor, tillhandahålla samhällsviktig infrastruktur samt erbjuda tjänster inom företagets verksamhetsområden.

Tranås Energi AB erbjuder:

  • Elnät
  • Gatljus
  • Fibernät
  • Elhandel
  • Fjärrvärme
  • Kraftvärme
  • Vattenkraft
  • Energitjänster
  • Entreprenadarbete inom elnät och gatljus
"Tranås Energi ska vara en föregångare i vår bransch."

Niklas Johansson

VD, Tranås Energi

Organisation

Tranås Energi AB och dotterbolaget Tranås Energi Elnät AB ägs av Tranås Stadshus AB, som i sin tur är helägt av Tranås kommun. All verksamhet bedrivs i moderbolaget Tranås Energi AB. Tillsammans är vi ca 50 personer som varje dag ser till att allt inom våra verksamheter fungerar.

Företagsledning

Niklas Johansson – VD
Jennie Saxfeldt – chef Försäljning/Kundservice, ansvarig elhandel
Johan Holm – chef Fjärrvärme
Sven Pålsgård – chef Elnät/Fibernät

Styrelse

Björn Forsell, Ordförande
Lars Karlsson, Vice ordförande
Per Samuelsson, Kenneth Andersson, Bernt Svensson, Bertil Johansson, Jon Forsärla

Personliga suppleanter: Johan Karlsson, Håkan Joelsson, Emil Gustafsson, Ingela Horgby, Björn Rosenquist, Emelie Ottosson, Aron Afzelius

Vår Hållbarhetspolicy

Ett aktivt kvalitets- och miljöarbete tillsammans med en god arbetsmiljö skapar en hållbar verksamhet och hållbara affärer för kunder såväl som för medarbetare. Detta uppnår vi genom att arbeta med våra framgångsfaktorer: trovärdighet, leveranssäkerhet, god arbetsmiljö samt jobba gemensamt.

Tillsammans strävar vi efter att vara hållbara, nu såväl som i framtiden.

Miljö

Tranås Energi har miljön och det hållbara samhället, både på lokal och global nivå, i fokus. Därför lägger vi stor vikt vid att systematiskt arbeta med ständiga miljöförbättringar och skydda vår miljö genom att hushålla med naturresurser, bevara den biologiska mångfalden och begränsa vår klimatpåverkan. Som en del i detta undviker vi användning av ämnen som är svårnedbrytbara och beaktar miljöbelastningen av de varor och tjänster vi köper. Vidare tar vi kontinuerligt lagar, förordningar, myndighets- och intressentkrav i beaktande och planerar vår verksamhet i samråd med övrig samhällsplanering i syfte att minimera vår påverkan på den lokala miljön.

Det är viktigt för oss att hållbarhet genomsyrar hela verksamheten och att vi tillsammans i vårt dagliga arbete arbetar aktivt för att förebygga skador på både människa och miljö. Därför utbildar, stimulerar och informerar vi våra medarbetare till engagemang, ansvar och delaktighet i detta.

Kvalitet

Tranås Energi har kunden i centrum, kvalité i varje möte och vi ser möjligheterna. Vårt samspel med kunden ska kännetecknas av ansvar, kreativitet, respekt och tydlighet. Vi betraktar lagar, förordningar, myndighetskrav som minimikrav och tar intressentkrav i beaktande. Vårt mål är att Tranås Energis kvalitetsarbete ska resultera i ständiga förbättringar och en hög leveranssäkerhet. Våra mänskliga resurser är företagets största tillgång och den grundläggande förutsättningen för att uppnå de uppsatta målen.

God arbetsmiljö

Tranås Energi ska av medarbetare och omvärld uppfattas som en trygg, hälsosam och attraktiv arbetsgivare som ger möjligheter till ett hållbart arbetsliv. För att uppnå detta strävar vi efter att leva upp till, eller överträffa, de lagar, förordningar och myndighetskrav som berör vår verksamhet. Dessutom arbetar vi för ständiga förbättringar och bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete där mål och handlingsplaner följs upp kontinuerligt. Vi har fortlöpande utbildningar och stimulerar medarbetare till engagemang, ansvar och delaktighet. Tack vare detta är arbetsmiljöfrågor en naturlig del i vår dagliga verksamhet, vilket också bidrar till en god säkerhetskultur. Avslutningsvis främjar också Tranås Energi aktivt friskvårdsaktiviteter som stärker personalens hälsa och välbefinnande.

Företagsledningen ansvarar för att policyn är känd, förstådd och tillämpad av alla medarbetare inom företaget.

Årsredovisning

Via länken nedan kan du läsa vår senaste årsredovisning. Som en av våra miljöförbättringar trycker vi bara upp en mindre upplaga och uppmuntrar till att läsa webbversionen, men vill du hellre ha en tryckt version kan du kontakta Elin Karlsson på telefon 0140-692 04 eller e-post elin.karlsson@tranasenergi.se.

Visselblåsarfunktion

Önskar du som tidigare anställd, praktikant, leverantör eller egenföretagare som utför uppdrag åt Tranås Energi anmäla misstanke om missförhållande inom verksamheten kan du vända dig till visselblåsarfunktionen.

En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom våra verksamheter.

Det är möjligt att anmäla allvarliga oegentligheter muntligen, genom brev eller genom att boka ett fysiskt möte med visselblåsarfunktionen som är inrättad på Höglandsförbundet.

Kontakt Höglandsförbundet

Erik Selander, jurist: 0381-67 95 08
Cecilia Ragnarsson: 0381-67 95 07
Växel: 0381-67 95 00
Postadress: Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö