Miljöarbete

Hem » Privat » Vårt ansvar » Miljöarbete

Naturen är hjärtat i hela vår verksamhet. Den styr våra val och visar vägen fram mot vad vi ser som framtiden inom energiförsörjning. Vi vill vara en föregångare som banar väg för andra – genom att visa att ett modernt energibolag kan verka på ett sätt som faktiskt gör gott för både natur och miljö, för idag och imorgon.

Vad Tranås Energi gör för miljön

All energiframställning har en påverkan på miljö och natur. Som energibolag ser vi det därför som en självklarhet att jobba för både minskade utsläpp och ökad biologisk mångfald. Nedan kan du se några exempel på genomförda projekt och vilka effekter det fått.

Bredstorp Solpark byggdes strax utanför Tranås under sommaren 2020. I oktober samma år var den redo att driftsättas! Parken är andelsägd, både privatpersoner och företag har haft möjlighet att köpa andelar i parken och det är nu de som tar del av den el som produceras.

Tack vare parken har vi ökat andelen lokal och förnybar elproduktion med 1 100 MWh. Det tar oss närmare vårt långsiktiga mål om att vår lokala elproduktion år 2023 ska motsvara 26 % av elanvändningen i vårt nätområde.

Just nu utreder vi möjligheten att bygga ytterligare en solpark.

Här kan du läsa mer om Bredstorp Solpark

Transformatorerna i stationen innehåller inte någon olja och ställverken innehåller ingen SF6-gas, som är en stark växthusgas. Istället använder vi oss av modern och miljövänlig teknik.

Tack vare bygget blev det möjligt att ta bort fördelningsstationen vid Smedjeholmen, som innebar en viss miljörisk då den var placerad så nära Svartån.

Trots att våra vattenkraftverk i Svartån är nedlagda sedan många år känner vi ett starkt ansvar för naturen här. Vi har historiskt använt vattnet för att producera el och nu vill vi återställa de ursprungliga miljöerna.

Vi har tagit fram en åtgärdsplan med ca 50 åtgärder som ska genomföras på sträckan mellan Säbysjön och Sommen, för att till exempel stärka befintliga lek- och uppväxtplatser för öring samt skapa nya sådana platser. De första åtgärderna genomfördes under hösten 2022.

Vattendomen reglerar vilken mängd vatten som lägst måste släppas förbi ett vattenkraftverk.

För att framtidssäkra de åtgärder som gjorts vid Olstops vattenkraftstation ansökte vi själva om att förändra vattendomen med högre minimitappning. När vi skickade in ansökan hörde Mark- och miljödomstolen av sig till oss och undrade om vi inte skrivit fel, det hör nämligen inte till vanligheterna att energibolag vill ha högre krav på sig…

Ansökan godkändes och tack vare de åtgärder som gjorts, bl a bygge av fiskväg, anpassade vattensläpp m.m, har öring etablerats i området kring stationen. Även den starkt hotade flodpärlmusslan lever i området och har nu möjlighet att fortplanta sig då den är beroende av öringen för detta.

I samband med att fiskvägarna byggts har passager som varit stängda för vandrande fisk i över 100 år öppnats upp. Tack vare detta har nya uppväxtområden skapats för öringen och andra vattenlevande djur som utter, strömstare m fl har trivs i de förbättrade miljöerna.

Läs mer om vår vattenkraftproduktion

Att vi helt gick över till förnybart biobränsle innebar ett minskat koldioxidutsläpp på ca 740 ton/år. Bränslet består av rester från skogsavverkning i vårt närområde.

Askan som blir kvar återför vi till skogen, så att den kan ge näring till nya träd.

Läs mer om vår fjärrvärme

Bra Miljöval

Alla våra elhandelskunder har möjlighet att välja att få el märkt Bra Miljöval i sitt elavtal, antingen från vår egen produktion eller el som vi köper in på elmarknaden. Märkningen Bra Miljöval utfärdas av Naturskyddsföreningen, som ställer mycket hårda krav på produktionen. En gång om året görs en revision då vi granskas av auktoriserade revisorer som godkänts av Naturskyddsföreningen.

Diplomerade av Älvräddarna

2012 blev vi det första elbolaget som fick organisationen Älvräddarnas diplom för optimalt miljöanpassad vattenkraft. De ställer så pass hårda krav i sina kriterier att endast ett annat elbolag har lyckats få det sedan dess. Bland annat ska samtliga kraftverk inom företaget omfattas av miljöanpassning i form av fiskvägar, nedströmslösningar för vandrande fisk m.m. Alla åtgärder som görs ska ske med valet ”Bästa möjliga teknik”.

FSC-certifierat biobränsle

Biobränslet till vår elproduktion kommer från ansvarsfullt brukade, FSC® certifierade skogar (FSC-N004364) och andra kontrollerade källor. FSC, som står för Forest Stewardship Council, är en internationell medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. FSC ställer högre krav än svenska lagar och är idag den mest robusta märkningen som finns på området.

För oss är det lika viktigt med biologisk mångfald som att energin är förnybar.

Miljömål

Varje år fastställer vi miljömål som vi tillsammans arbetar för att uppnå. Vi har både företagsövergripande mål och mål satta för var och en av våra avdelningar. Våra övergripande mål handlar bland annat om att

  • vår lokala elproduktion år 2023 ska motsvara 26 % av elanvändningen i vårt nätområde.
  • våra egna och köpta transporter ska vara fossilfria år 2030.
  • vattenvägen mellan de tre sjöarna Västra Lägern, Östra Lägern och Sommen ska vara helt öppen för vandrande fisk år 2024.

Dessa bryts sedan ned till delmål som vi jobbar med för att succesivt nå de övergripande.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 vilket också ställer krav på att vi ständigt jobbar med miljöförbättrande åtgärder enligt vår framtagna miljöpolicy.

 

De globala målen

De 17 Globala målen ingår i Agenda 2030, som antogs av FN:s medlemsländer 2015. Tillsammans har de till syfte att fyra saker ska uppnås till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Vi har valt ut tre av dem, som vi har speciellt fokus på. Det är nr 7 Hållbar energi för alla, nr 13 Bekämpa klimatförändringarna samt nr 15 Ekosystem och biologisk mångfald.

Nummer 7: Hållbar energi för alla

Mål nummer 7 syftar till att säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Denna tillgång är viktig för att möta utmaningar som fattigdom och klimatförändringar.

Detta gör Tranås Energi

Ett driftsäkert elnät är grundläggande för att alla ska ha tillgång till el i sina bostäder, arbetsplatser, skolor och så vidare. Tack vare att de allra största delarna av nätet i vårt område idag är vädersäkrat har vi mycket hög leveranssäkerhet.

Nästa steg är att elen som levereras ska vara hållbar. Ända sedan starten 1911 har vi producerat el genom vattenkraft. Sedan många år producerar vi även el i samband med fjärrvärmeproduktionen i vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk. Totalt ger vår egen produktion ca 38 800 MWh förnybar el under ett normalår.

Vi jobbar sedan flera år mot ett långsiktigt mål om att den lokala elproduktionen ska motsvara 28 % av elanvändningen i vårt nätområde. Idag är den siffran 25 %, så vi är med andra ord inte riktigt där ännu. All el vi säljer är dock förnybar, då även den el vi köper in på elbörsen kommer från förnybara källor.

Under 2020 byggde vi Bredstorp Solpark som driftsattes den 1 oktober. Denna bidrar nu med 1 120 MWh förnybar el varje år. Parken är andelsägd, det vill säga att både privatpersoner och företag har kunnat boka andelar och tar nu del av den el som produceras. Vi undersöker just nu möjligheten att bygga ytterligare en solpark.

 

Nummer 13: Bekämpa klimatförändringarna

Mål nummer 13 syftar till att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Världens energiproducenter har ett stort ansvar när det kommer till att minska utsläppen av växthusgaser. I Sverige är drygt 98 % av den el som produceras fossilfri och ca hälften kommer från förnybara energikällor, främst från vattenkraft. När vi i Sverige producerar mer el än vi använder kan vi exportera el till våra grannländer, där det i större utsträckning fortfarande används fossila bränslen. 2019 slogs rekord då Sverige exporterade 25,8 TWh (Terawattimmar = miljarder kilowattimmar)!

Detta gör Tranås Energi

Produktion av förnybar el och värme

I vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk producerar vi fjärrvärme till ca 1300 anslutningspunkter i Tranås. Detta innebär att dessa fastigheter har en förnybar uppvärmning, där produktionen uppfyller hårda miljökrav.

Vårt kraftvärmeverk producerar inte bara fjärrvärme, utan står också för den största delen av vår elproduktion. Tillsammans med våra tre vattenkraftverk producerar vi ca 38 800 MWh el under ett normalår. All vår elproduktion är märkt med Bra Miljöval.

Processvärme

Fjärrvärmen har fler användningsområden än att värma fastigheter. Så kallad processvärme innebär att fjärrvärme kan ersätta olja och el som värmekälla i till exempel industrins torkugn eller flerbostadshusets tvättmaskin. Sådana åtgärder är både kostnadseffektiva och en vinst för miljön.

Infrastruktur för laddfordon

Även intresset för att köra förnybart växer, allt fler väljer el- eller hybridbil när det är dags att skaffa ny bil. För att detta ska fungera krävs möjligheter att ladda, både på hemmaplan och längs vägen.

Tranås Energi har under flera år byggt ut den publika laddinfrastrukturen i både Tranås kommun och Ydre kommun. Idag finns det många platser att ladda på, både centralt och på landsbygden. För den som äger en laddbil är det viktigt att kunna ladda säkert och effektivt även på hemmaplan. Därför har vi tagit fram ett erbjudande på laddbox för hemmaladdning, inklusive installation.

Energitjänster för företag

Genom våra energitjänster hjälper vi företag med att energieffektivisera och på så sätt minska sin miljöpåverkan.

Fossilfria transporter 2030

Vi på Tranås Energi har under flera år jobbat för att minska andelen fossila bränslen i våra transporter och har idag flera eldrivna fordon i verksamheten. Givetvis laddas de med förnybar el. Utöver detta har vi ett avtal med en bränsleleverantör som innebär att en viss mängd förnybart bränsle (HVO fri från palmolja), motsvarande den mängd fossilt drivmedel vi använder, tillförs i systemet så att det blir balans. På så sätt reduceras vår totala mängd koldioxidutsläpp med 85 %. Självklart finns det mer att göra och målsättningen är att ha en helt fossilfri fordonsflotta till 2030!

 

Nummer 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Mål nummer 15 syftar till att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Visste du exempelvis att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 44 år?

Detta gör Tranås Energi

Sedan början av 2000-talet arbetar vi aktivt för att förbättra den biologiska mångfalden runt våra anläggningar. En ny fiskvårdsplan för de delar av Svartån som passerar Tranås togs fram, då man ville förbättra miljöerna för öringen. Några av de förslag som fanns var att riva ut en damm och bygga faunapassager för att göra det möjligt för fisken att passera nivåskillnaderna som fanns kvar vid de två numera nedlagda vattenkraftverken. Dessa åtgärder genomfördes under 2006-2008 i samarbete med bland annat Tranås kommun, Länsstyrelsen och Lions.

2008 fick även vårt vattenkraftverk i Olstorp en fiskväg, även denna i samarbete med kommunen och Länsstyrelsen. En idé föddes, tänk om vi kunde öppna hela vattenvägen från Västra Lägern till Sommen. Det blev möjligt 2015 då vi fick köpa det sista hindret på sträckan, Visskvarn vattenkraftstation.

Sedan dess har vi byggt fiskvägar även runt vattenkraftverken i Forsnäs och Visskvarn. Den gamla kvarndammen i Oppeby är idag det enda återstående hindret i vattenvägen mellan sjöarna Västra Lägern, Östra Läger och Sommen. Nu är vi riktigt nära vårt mål!

När miljöerna återställs till så som de var för ca 100 år sedan, innan man började bygga ut vattendragen, för detta med sig en mängd positiva effekter för den biologiska mångfalden. I våra vatten finns flera skyddsvärda arter, några av dessa är öringen och flodpärlmusslan.

Öringen är en fiskart som behöver forsande vatten för att kunna fortplanta sig. Den är också en vandrande fisk, som vill röra sig mellan olika platser under olika delar av livet. Flodpärlmusslan är en hotad art som under sitt första år lever som larv på öringens gälar, den är alltså beroende av både öring och rätt vattenmiljöer för att överleva och öka i antal. Idag är den starkt hotad och löper alltså mycket hög risk att dö ut i vilt tillstånd. I områdena kring våra anläggningar finns flera viktiga uppväxtområden för öring och även Östergötlands talrikaste bestånd av flodpärlmussla (Olstorpsbäcken), vilket gör våra satsningar extra viktiga.

FSC-märkt bränsle

Det bränsle som används i kraftvärmeverkets elproduktion är FSC-märkt. FSC tar hänsyn till miljövärden och ser till att biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas.

Transportutmaningen

Vi på Tranås Energi har under flera år jobbat för att minska andelen fossila bränslen i våra transporter och har idag flera eldrivna fordon i verksamheten. Givetvis laddas de med förnybar el. Utöver detta har vi ett avtal med en bränsleleverantör som innebär att en viss mängd förnybart bränsle (HVO fri från palmolja), motsvarande den mängd fossilt drivmedel vi använder, tillförs i systemet så att det blir balans. På så sätt reduceras vår totala mängd koldioxidutsläpp med 85 %.

Självklart finns det mer att göra, därför har vi antagit Fossilfritt Sveriges Transportumaning som också har målsättningen en helt fossilfri fordonsflotta till 2030!

Läs mer om vad Transportutmaningen innebär

 

Om du har frågor om vårt miljöarbete är du alltid välkommen att kontakta oss!