Hem » Privat » Elavtal » Varför välja oss

För dig och naturen

Så stolt som du är när du hittat en kantarell i skogen, lika stolt borde du vara över ditt energibolag. Därför gör vi allt vi kan för att du kunna vara just det. Att vi jobbar med omtanke om naturen kanske har gått fram vid det här laget, men det finns såklart en hel del fördelar för dig också. Det är ju trots allt för din skull vi finns!

Vårt miljöarbete

Levande natur och rik biologisk mångfald är viktigt för oss. Därför går vårt miljöengagemang som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Fiskvägar vid våra vattenkraftverk, FSC-märkt träbränsle och återföring av aska till skogen är några exempel på hur vi miljöanpassat vår egen elproduktion. All el vi säljer, både egenproducerad och inköpt, är förnybar.

Vårt pris

Vi uppdaterar våra elpriser flera gånger om dagen, vilket innebär att priserna alltid är aktuella. Ofta är vi bland de billigaste elbolagen i Sverige, vilket bevisar att det inte behöver vara dyrt att välja el som är producerad på ett bra sätt!

Vår service

Vår kundservice består av livs levande personer på kontoret i Tranås. Du kan kontakta oss på det sätt som passar dig bäst; e-post, telefon eller via Facebook. Vi är också certifierade med märkningen Schysst elhandel, som ställer mycket höga krav på service och villkor.

Vårt sätt

Vi möter våra kunder i affären, på träningen, på sjön, ja överallt i vardagen. Därför tror vi på transparens och ärlighet, för att alltid känna att vi gjort vårt bästa för er. Eftersom vi är kommunägda går en del av vår vinst till Tranås kommun, där de används till exempelvis skola, vård och omsorg.

När du väljer vår Hemmagjorda el kan du vara säker på att elen producerats med hänsyn till djur och natur.

Schysst elhandel – för din trygghet

Schysst elhandel är en certifiering som tagits fram av branschorganisationen Energiföretagen Sverige för att göra det enklare för kunden att göra ett tryggt val av elbolag. De flesta elbolag är seriösa, men det finns tyvärr några som använder fula säljmetoder och märkningen är ett steg mot att göra det lättare för kunden att välja bort dessa.

Tranås Energi var ett av de första elbolagen att få märkningen Schysst elhandel och ser det som en självklarhet att jobba enligt de krav som ställs. Hos oss kan du alltid lita på att du gör ett tryggt val!

Kundlöften

För att få bli certifierade med Schysst elhandel krävs att elbolaget lever upp till 18 stycken kundlöften. Därefter kontrollerar ett oberoende certifieringsföretag regelbundet att elbolaget följer dessa. Nedan kan du se vilka krav på kundlöften som ställs.

 • Dokumenterat ledningssystem
  Elhandelsföretaget ska ha dokumentation som beskriver rutiner för hur man efterlever samtliga krav i certifieringskriterierna.
 • Allmänna avtalsvillkor
  Elhandelsföretaget ska tillämpa de allmänna avtalsvillkor som branschen och Konsumentverket kommit överens om.
 • Särskild hänsyn till utsatta kunder
  Elhandelsföretaget ska inte ingå avtal med konsumenten om det finns anledning att anta att konsumenten har svårt att förstå innebörden och konsekvenserna av att ingå ett elhandelsavtal.
 • Tydlig avsändare
  Det ska tydligt framgå för kunden vilket elhandelsföretag som säljer produkten/tjänsten och vilken verksamhet företaget bedriver.
 • Avtal endast med nätkund
  Elhandelsföretaget kan endast sluta avtal med nätkund.
 • Avtalsingående vid telefonförsäljning
  Elhandelsföretaget ska vid uppsökande telefonförsäljning få en skriftlig accept från kunden på lämnat anbud för att avtalet ska vara giltigt.
 • Enkel och korrekt beskrivning av produkten
  Det ska tydligt framgå vilken produkt och/eller tjänst som företaget erbjuder kunden. Produkten och/eller tjänstens huvudsakliga egenskaper ska beskrivas på ett enkelt och korrekt sätt innan avtal ingås.
 • Tydlig och rätt prisinformation
  Kunden ska kunna förstå vilka komponenter i elpriset som kan förändras under avtalstiden och vilka fasta påslag som tillkommer. I det fall priset inte kan anges i förväg ska det tydligt och klart framgå hur priset beräknas.
 • Fullmaktshantering
  I de fall fullmakter används ska kunden få tydlig information om dess innebörd och omfattning.
 • Information innan leveransstart
  Kunder som skrivit avtal med ett nytt elhandelsföretag ska i rimlig tid i förväg informeras om att avtalet träder ikraft. Detsamma gäller om avtal som löper ut.
 • Ångerrätt
  Konsumenten ska informeras om sin ångerrätt av elhandelsföretaget. Ångerrätten gäller även situationer då annan part ingått avtal med konsumenten för elhandelsföretagets räkning.
 • Konsumentens rättigheter och klagomålshantering
  Konsumenten har rätt att vända sig till direkt till elhandelsföretaget för att få hjälp med klagomål och information om sina rättigheter. Elhandelsföretaget får inte finnas på den lista som Konsumenternas energimarknadsbyrå sammanställer över företag som har genererat flest klagomål.
 • Säljarens kundservice och tillgänglighet
  Kunden får inom rimlig tid hjälp vid frågor till sitt elhandelsföretag.
 • Underleverantör
  Elhandelsföretagen ansvarar för sina underleverantörers/återförsäljares, agerande t.ex. telemarketingföretag, förmedlingsföretag och vitvaruföretag.
 • Utbildning
  Elhandelsföretaget ska se till att man har kvalificerad personal med kunskap om certifieringskriterierna och elmarknadens funktion, i synnerhet de regelkrav som elhandelsföretagen ska beakta.
 • Kreditvärdighet
  Elhandelsföretaget skall ha finansiell stabilitet och god kreditvärdighet, och kunna uppvisa en offentlig årsredovisning, inte ha betalningsanmärkningar eller konkursengagemang.
 • Åtskillnad
  Det är viktigt för elhandelsföretag som ingår i en koncern där även elnätsföretag ingår att respektera de gränser som finns för överföring av information mellan olika koncernföretag och att inte medvetet eller omedvetet dra fördel av koncernförhållandet på ett sätt som strider mot regelverket.
 • Utse ansvarig på individnivå
  Elhandelsföretaget ska utse en person som ansvarar för elhandelsföretagets certifiering, en s.k. certifieringsansvarig. Den certifieringsansvariga ska bevaka att certifieringskriterierna uppfylls.

El märkt Bra Miljöval

Om du vill att din el ska produceras med extra hårda miljökrav ska du välja till Bra Miljöval, antingen via tillvalet som heter just Bra Miljöval eller vår egenproducerade produkt Hemmagjord el som också har denna märkning.

Bra Miljöval är en miljömärkning som utfärdas av Naturskyddsföreningen och finns på en mängd olika produkter. För att el ska få märkningen krävs att elproducenten uppfyller de hårda miljökrav som ställs, nämligen att

 • elproduktionen tar hänsyn till biologisk mångfald.
 • uttaget av biobränsle inte sker på bekostnad av biologisk mångfald.
 • biobränslen måste komma från ett hållbart skogsbruk eller FSC-märkt skog.
 • fossila bränslen i produktion eller transporter måste vara mindre än 10 %.
 • det bland annat finns krav på minimitappning förbi vattenkraftverk och att kraftverken ska vara i drifttagna innan 1 januari 1996.

En gång om året görs en stor kontroll av alla de företag som använder miljömärkningen. Allt granskas av auktoriserade revisorer som Naturskyddsföreningen godkänt.

Här kan du läsa mer om vad Bra Miljöval innebär

Grön el – vad är det?

Diplomerade av Älvräddarna

2012 fick vi som första energibolag organisationen Älvräddarnas diplom för optimalt miljöanpassad vattenkraft. Det är vi stolta över, för kriterierna för detta diplom är extremt hårda.

Älvräddarnas kriterier för diplomet säger bland annat att energibolagets samtliga vattenkraftverk ska omfattas av miljöanpassning i form av fiskvägar och att åtgärder ska ske med valet ”Bästa möjliga teknik”. Sedan 2012 är det ännu bara ett till bolag som fått diplomet, vilket visar hur hårda kraven är.

Elmix

All el Tranås Energi säljer är förnybar. Om du inte väljer att köpa vår egenproducerade el får du förnybar el som vi köper in på den nordiska elmarknaden NordPool.

Under 2022 bestod Tranås Energis produktionsmix av:

Förnybart: 100 % (varav 78,86 % vindkraft, 20,59 % biobränsle, 0,5 % vattenkraft och 0,06 % solkraft)
Kärnkraft: 0 %
Fossilt: 0 %

Elmixens miljöbelastning

Kärnavfall g/kWh: 0,0 g
Koldioxid g/kWh: 0,0 g