Priser och villkor

Hem » Privat » Fjärrvärme » Priser och villkor

Om du har en fjärrvärmeansluten bostad betalar du så kallad driftavgift. Den är uppdelad på abonnemangsavgift, effektavgift och energiavgift enligt nedan.

Driftkostnad 2024

Driftavgiften uppdateras årligen och kommande års pris meddelas under oktober. Inför detta bjuds du in till en kundträff då du har möjlighet att ställa frågor.

Tariff 1, 0-50 kWPris inkl. moms
Abonnemangsavgift2 450 kr/år
Effektavgift503 kr/kW
Energiavgift774 kr/MWh

Jämförpriser

Priserna visas inkl. moms.

Årlig förbrukning i kWhTotal kostnad per årVarav under året rörlig delVarav under året fast del
15 000 kWh18 767 kr11 606 kr7 161 kr
20 000 kWh24 206 kr15 475 kr8 731 kr
30 000 kWh35 084 kr23 213 kr11 872 kr
40 000 kWh45 963 kr30 950 kr15 013 kr

Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor f.o.m. 230901

Allmänna bestämmelser

För fastigheter vars hela värmebehov täcks med fjärrvärme bestäms den abonnerade effekten E enligt kategoritalsmetoden. E-värdet för småhusfastigheter får man genom att dividera den årliga årsförbrukningen med kategoritalet 1600.

Exempel: Småhusfastighet med normalårskorrigerad årsförbrukning på 25 000 kWh räknas 25 000/1600 = 15,625 kW

Vid förändringar i energianvändningen omräknas effektvärdet. Avviker medelvärdet av de två åren före förbrukningsåret med mer än 5% från den abonnerade effekten, används det framräknade medelvärdet som ny abonnerad effekt. Om energianvändningen inom ett befintligt abonnemang förändras väsentligt genom ut- eller ombyggnader kan E-värdet ändras under löpande debiteringsår, anmäl i så fall förändringen till oss. För nya kunder fastställs ett preliminärt E-värde, som justeras sedan leverans pågått ett kalenderår. Inom fastigheter med tillsatsvärme bestäms den abonnerade effekten med hänsyn till energianvändningen under januari–mars och november–december.