Vår elproduktion

Hem » Privat » Elavtal » Vår elproduktion

Det var med vattenkraftproduktion vår verksamhet startade år 1911, för över 100 år sedan. Fortfarande är elproduktion, idag från vattenkraft och kraftvärme, en stor del av vår verksamhet och produktionen bedrivs med stort fokus på omtanke om naturen. Om du vill få el från vår egen produktion gör du tillvalet Hemmagjord el när du tecknar ditt avtal.

Miljöanpassad vattenkraft

All elproduktion påverkar naturen på ett eller annat sätt, så för oss på Tranås Energi är det en självklarhet att bedriva vår elproduktion på ett så miljöanpassat sätt vi kan. Vi gör därför mycket mer än vad lagkraven säger. Vi gör vårt bästa för att miljöerna runt våra anläggningar ska gynna den biologiska mångfalden, exempelvis genom att hålla anpassade vattenflöden, bygga faunapassager som gör det möjligt för fisken att passera och medverka till utläggning av lekgrus och vassklippning.

Produktionen är sedan länge märkt Bra Miljöval och år 2012 mottog vi som första energibolag organisationen Älvräddarnas diplom för vårt arbete med biologisk mångfald och miljöanpassningen av våra vattenkraftverk. Kriterierna för att få diplomet är enligt Älvräddarna själva de mest heltäckande och kompromisslösa gällande vattenkraft i Sverige. Vi är väldigt stolta över detta och ser det som ett bevis på att vi är på rätt väg!

Hur det började

Våra anläggningar finns i två vattensystem som båda mynnar ut i sjön Sommen. Svartån, som rinner genom centrala Tranås, och Bulsjöån i Ydre. Här började vi producera el i början av 1900-talet, för att försörja byarna i närområdet med ström.

För 100 år sedan tänkte man inte så mycket på hur djurlivet i och omkring vattnet påverkades av vattenkraftens utbyggnad. Tyvärr lever detta synsätt kvar på många håll i Sverige än idag, men hos oss har det blivit ändring!

Allt började i början av 2000-talet, då en ny fiskevårdsplan för de delar av Svartån som passerar Tranås togs fram. Man ville förbättra miljöerna för öringen och några av de förslag som fanns var att riva ut en damm och bygga fiskvägar för att göra det möjligt för fisken att passera nivåskillnaderna som fanns kvar vid de två numera nedlagda vattenkraftverken. Sagt och gjort 2006, i samarbete med bland annat Tranås kommun och Länsstyrelsen.

Öppen vattenväg 2024

2008 fick även vårt vattenkraftverk i Olstorp en fiskväg, även denna i samarbete med kommunen och Länsstyrelsen. Ytterligare några år senare föddes en idé, tänk om vi kunde öppna hela vattenvägen från Västra Lägern till Sommen. Det blev möjligt 2015 då vi fick köpa det sista hindret på sträckan, Visskvarn vattenkraftstation.

Projekten tog fart och vi är nu nära målet. Vattenkraftverken i Forsnäs och Visskvarn har fått fiskvägar och den gamla kvarndammen i Oppeby är idag det enda återstående hindret på sträckan. Vår plan var att det skulle byggas en fiskväg i Oppeby under 2021, men på grund av pandemin har projektet blivit försenat. Nu är det äntligen på gång och vi väntar på tillstånd från Mark- och miljödomstolen, vår förhoppning är att byggstart ska kunna ske under 2024. När den sista fiskvägen är på plats har vi öppnat en vattenväg som varit stängd för vandrande fisk i över 100 år!

 

 

Vi tar över skötseln av Svartån

Hösten 2021 godkände kommunen vårt förslag om att låta oss ta över delar av ansvaret för skötseln av Svartån i Tranås, på sträckan mellan Säbysjön och Sommen. Vi vill öka den biologiska mångfalden i ån och har tagit fram en åtgärdsplan med ca 50 åtgärder som ska genomföras för att till exempel stärka befintliga lek- och uppväxtplatser för öring samt skapa nya sådana platser. De första praktiska åtgärderna gjordes hösten 2022.

Eftersom vi historiskt använt Svartåns vatten för energiproduktion känner vi ett starkt ansvar för att återställa de ursprungliga miljöerna, för naturens skull.

Våra anläggningar

Tranås Energi köpte anläggningen 1928 och har bedrivit vattenkraftproduktion här sedan dess. Under ett normalår produceras ca 800 MWh el här.

Vid anläggningen finns Olstorpsbäcken, en del av Bulsjöån, som flyter parallellt med den grävda kanalen ned till kraftverket. 2008 byggdes här en faunapassage i form av ett omlöp för att göra det möjligt för fisken att simma förbi anläggningen. Man har även placerat ut lekgrus och lagt ut stenar så att det ska bli en bra miljö för fisken. Den intressanta miljön har gjort att området numera är naturreservat.

Under många år släppte Tranås Energi frivilligt fyra gånger mer vatten förbi anläggningen än vad vattendomen krävde, vilket är en förutsättning för öring och annan fisk ska kunna att vandra mellan sjöarna. Under 2013 ansökte vi själva om att få vattendomen ändrad så att minsta tillåtna flödet förbi verket höjt från 70 till 300 liter/sekund, vilket Mark- och miljödomstolen godkände.

Anledningen till att vi själva valde att få vattendomen ändrad var att vi ville skydda de åtgärder vi gjort för framtiden. Teoretiskt sett skulle en annan framtida ägare till anläggningen kunna strunta i våra miljöåtgärder och förstöra det vi byggt upp. Nu kan ingen komma och ändra förutsättningarna i bäcken.

Östergötland har historiskt sett haft en rik stormusselfauna. Den mest kulturhistoriskt intressanta arten för bland annat pärlfiske är flodpärlmusslan. Idag är arten sällsynt och hotad och finns företrädesvis i norr, men i Östergötland finns dock arten kvar i tre vattendrag varav ett är Olstorpsbäcken.

Olstorp vattenkraftstation

Tranås Energi producerat el i Forsnäs sedan 1920 och under ett normalår produceras ca 1800 MWh.

2017 fick vi äntligen tillstånd av Mark- och Miljödomstolen att bygga en fiskväg, för att göra det möjligt för fisk och andra vattenlevande varelser att ta sig vidare från dammen ner mot Bulsjöån. Fiskvägen byggdes under hösten 2018.

I kanten av kraftdammen har en vall byggts upp och på andra sidan har fiskvägen anlagts. Denna har fått en slingrande form som ska likna en naturlig bäck så långt det är möjligt. Lekgrus har lagts på flera ställen och stenar har placerats ut för att skapa variationer mellan forssträckor och mer stilla vatten.

Fiskvägen mynnar ut i en trumma som leder fisken under vägen till det naturliga sidoflödet på andra sidan. Under vägen finns också en mindre trumma, som uttern kan använda för att ta sig till andra sidan oskadd.

Sidoflödet löper sedan längs tuberna, förbi kraftstationen och vidare mot Bulsjöån och Sommen.

I Forsnäs har vi nyligen bytt ut kraftstationens turbiner mot en modern maskin som möjliggör en miljövänligare körning. I samband med detta byttes också intagsgallren vid tubernas början till låglutande finmaskiga galler som är bättre anpassade för fisken och en lösning med flyktvägar i gallrens ovankant byggdes.

De åtgärder som görs kommer främst att gynnas öringen i området, men är naturligtvis positiv även för övrig biologisk mångfald.

Fiskvägen i Forsnäs

Visskvarn vattenkraftstation ligger precis i utloppet från Bulsjöån till sjön Sommen. Här har det producerats el i ca 100 år och Tranås Energi har ägt stationen sedan 2015. Under ett normalår produceras ca 2 200 MWh el här.

När vi köpte Visskvarn vattenkraftstation innebar det att vi fick kontroll över hela vattenvägen mellan Västra Lägern och Sommen. Detta gjorde våra  planer på att skapa fri vandringsväg för fisken på denna sträcka möjliga!

I början av 2018 fick vi tillstånd av Mark- och miljödomstolen att bygga en fiskväg samt byta till bättre anpassade galler vid intaget till tuben. Fiskvägen stod helt klar under våren 2020 och sedan dess gör den det möjligt för fisken att ta sig från sjön Sommen upp i Bulsjöån och omvänt.

Efter färdigställandet har en kamera som filmar passerande fisk satts upp och på så sätt kan vi se att fiskvägen används. Vi har till och med sett spår av lek i själva fiskvägen, ett riktigt bra betyg!

I Visskvarn har vi även bytt ut intagsgallret mot ett låglutande finmaskigt galler med så kallade flyktvägar i ovankant. Detta skapar mindre tryck mot gallret och fisken kan enkelt ta sig förbi, om den skulle råka missa fiskvägen och simma mot gallret istället.

Här kan du se filmer från Visskvarn och fiskräknaren

Visskvarns vattenkraftstation

Fallet vid Oppeby Kvarn köptes av Tranås Energi på 30-talet, med tanken att det skulle byggas en kraftstation även här. Så blev det aldrig, men dammen finns kvar och utgör nu det sista hindret för vandrande fisk på sträckan mellan sjöarna Västra Lägern, Östra Lägern och Sommen.

Just nu väntar vi på tillstånd från Mark- och miljödomstolen gällande att bygga en fiskväg även här. Vår förhoppning är att projektet ska kunna genomföras under 2024.

Fallet vid Oppeby kvarn

Efter nedläggningen av elproduktionen fanns vandringshindret i form av höjdskillnaden på ett par meter kvar, och under början av 2006 byggdes därför ett fiskomlöp, i samarbete med Tranås kommun, Lions och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Regelbundna uppföljningar med hjälp av elfiske visar att omlöpet fungerar mycket bra, dessutom är det en vacker plats i staden.

Fiskvägen vid Åsvallehult, Tranås.

För att hjälpa fisken förbi höjdskillnaden byggdes 2007 en denilränna, som gör att fisken kan simma både upp och ned förbi.

I denilrännan sitter sedan starten en fiskräknare som registrerar den fisk som passerar genom rännan. Så fort det börjar röra sig i räknaren börjar den filma, och filmerna kan ses på www.tranasenergi.se/fisktv.

Det antal fiskar som passerar ökar varje år och öring, gädda, aborre och brax har registrerats, vilket visar att fiskvägen fungerar på ett bra sätt.

Denilrännan utanför Tranås Energis kontor vid Smedjeholmen.

Fiskvägen i Åsvallehult byggdes 2006 och var den första i Tranås. Idag är den väl uppväxt och fiskarna trivs bra i miljön här.

Visskvarn vattenkraftverk ligger där Bulsjöån mynnar ut i sjön Sommen. Under hösten 2019 byggde vi fiskvägen som syns i filmen och sedan dess har vi gjort ytterligare förbättringar.

Några av arterna som lever här

Öring

Salmo trutta
Öringen är en art som vandrar tillbaka till sin födselplats för att leka, fortplanta sig, och påverkas därför negativt när det uppstår hinder i vattnet. Därför gynnas den extra mycket av de fiskvägar som byggts i vattensystemet.

Elritsa

Phoxinus phoxinus
Elritsan föredrar kallt och syrerikt vatten. Det gör att den är vanlig i åar, bäckar, men även i klara sjöar med sten eller grusbotten. Ofta kan man se stim av elritsa simma omkring bland stenar nära land.

Flodpärlmussla

Margaritifera margaritifera
Flodpärlmusslan lever på bottnar av sand, grus eller sten och kan bli riktigt gamla, den äldsta funna musslan var 256 år! Den lever sina första år som parasit på öringens gälar och är därför beroende av att det finns öring i området för sin överlevnad. Arten är fridlyst och klassad som Starkt hotad.

 

Utter

Lutra lutra
Uttern är anpassad för ett liv i vatten, med simhudsförsedda tassar och näsborrar, öronöppningar som kan slutas när den dyker och förmågan att hålla andan i upp till 45 sekunder. Arten har varit hotad och rödlistad i Sverige, främst pga miljögifter, men har nyligen fått status som livskraftig av Naturvårdsverket. Nu hoppas vi att antalet fortsätter att öka!

Strömstare

Cinclus cinclus
Strömstaren är beroende av strömmande vatten. Den hittar sin föda under ytan och kan både simma och dyka. För att den inte ska flyta upp saknar skelettbenen luftfyllda håligheter.

Kungsfiskare

Alcedo atthis
Kungsfiskaren lever vid trädkantade åar och floder och ses ofta när den flyger lågt över vattnet i rak, snabb flykt samtidigt som den lockar. Den lever främst på fisk som den fångar genom att dyka lodrätt, och dess syn har anpassats för att den ska kunna se sitt byte under vatten.

 

Teckna ett elavtal med fiskvänligare el!

El från kraftvärme

När man producerar el samtidigt som fjärrvärme kallas det kraftvärme, och det är precis vad vi gör i vårt kraftvärmeverk. Även denna el är märkt Bra Miljöval och under ett normalår produceras ca 34 000 MWh el.

I kraftvärmeverkets panna eldar vi med biobränsle, träflis. Det är rester från skogsavverkning i vårt närområde, som toppar och grenar som inte kan användas till något annat. Biobränslet till vår elproduktion kommer från ansvarsfullt brukade, FSC® certifierade skogar och andra kontrollerade källor. Askan som blir kvar återförs till skogen, så att den kan ge näring till nya träd. Eftersom bränslet är förnybart bidrar produktionen inte till växthuseffekten.

Vad innebär FSC?

Forest Stewardship Council (FSC) är en internationell medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. FSC ställer högre krav än svenska lagar och är idag den mest robusta märkningen som finns på området. För att uppfylla de krav som ställs ska skogsägaren bland annat

  • lämna döda träd i skogen så att veden kan ge mat och husrum åt vedlevande insekter
  • genomföra naturvärdesbedömningar inför större skogliga åtgärder.
  • undanta nyckelbiotoper från alla skogsbruksåtgärder (förutom åtgärder som krävs för att bevara eller främja biotopens biologiska mångfald)
  • ta hänsyn till kända rovfågelbon och tjäderspelsplatser vid skogsbruksåtgärder
  • blanda in lövträd i barrskogar där det finns naturliga förutsättningar att gynna dessa i samband med skogsbruksåtgärder.

Läs mer om hur FSC värnar för biologisk mångfald

Varför väljer Tranås Energi FSC?

För Tranås Energi är det en självklarhet att värna om biologisk mångfald i elproduktionen. I våra vattenkraftverk har vi full kontroll över hela kedjan, men eftersom biobränsle till elproduktionen i vårt kraftvärmeverk är något vi behöver köpa in får vi i stället göra vad vi kan för att säkerställa att det vi köper kommer från bra källor.

Vi köper FSC Mix, vilket innebär att minst 70 % av bränslet kommer från certifierade skogar och övrigt material är från kontrollerade källor. Att vi inte köper FSC 100 % beror på att de mängderna inte finns att få tag på inom Tranås närområde. Eftersom transporter har en stor miljöpåverkan vill vi att bränslet ska produceras och levereras inom ca fem mils radie kring Tranås.

Köp el från Tranås Energis produktion

Den el som produceras i våra egna anläggningar säljer vi under namnet Hemmagjord el, ett tillval som kan göras till alla våra elavtal. Genom att välja detta kan du vara säker på att den el du betalar för kommer från vår egen hållbara produktion.