Anslutning och priser

Hem » Privat » Elnät » Anslutning & priser

Aktuella avgifter för nätavtal

I ditt nätavtal ingår de kostnader du betalar för att få elen hem till dig. Pengarna används t ex till distribution, drift och underhåll av elnätet.

Kostnaderna på elnätsfakturan är uppdelade i en fast avgift, som styrs av storleken på din huvudsäkring, och en överföringsavgift som varierar beroende på hur mycket el du använt under månaden. Du betalar också energiskatt via din nätfaktura.

Varje månad läser vi av din elmätare med fjärravläsning. Sedan meddelar vi ditt elhandelsbolag hur mycket el du använt, så att de kan fakturera dig för elen du köper av dem, och skickar en faktura för kostnaderna som ingår i nätavtalet till dig. Om du bor inom Tranås Energi Elnäts område och köper din el av Tranås Energi får du alla kostnader på samma faktura.

Fasta avgifter 2022

 

Mätarsäkringkr/år (inkl. moms)
16* A1 928
16 A3 869
20 A4 588
25 A5 481
35 A7 375

* Gäller för lägenhet ansluten till gemensam servis för tre eller flera bostadslägenheter och ett abonnemang för lägenheternas gemensamma elbehov.

Elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift ingår med 67 kr inkl. moms i abonnemangsavgiften.

Överföringsavgift 2022

Kostnaden för elöverföring är 27,4 öre/kWh (inkl. moms).

Kostnad för energiskatt 2022

Kostnaden för energiskatt är 45 öre/kWh (inkl. moms).

Allmänna avtalsvillkor

 

Nätnytta för mikroproducenter

Mikroproducenter, alltså den som har egen elproduktion med en installerad effekt på max 43,5 kW och en mätarsäkringen på max 63 A, betalar ingen årsavgift till nätägaren men har rätt till ersättning av oss för den el som matas in på nätet, så kallad nätnytta. För mikroproducenter är denna ersättning 4,0 öre/kWh och den utgår automatiskt via din vanliga elfaktura när vi registrerat din produktionsanläggning.

2019 fick vi 27 nya mikroproducenter med egna solceller på taket inom vårt elnät. Tack för att ni bidrar till en hållbar framtid!

Anslut fastighet

Om du vill ansluta en fastighet till elnätet börjar du med att kontakta en behörig elinstallatör som kan utföra arbetet. Installatören gör sedan en beställning till oss på Tranås Energi Elnät. Du får en offert på kostnaden, som grundar sig på tabellen nedan.

Anslutningsavgifter 16-25 A

 

Avstånd till anslutningspunkt i
befintligt nät (fågelvägen)
Avgift inkl. moms
0-200 meter37 500 kr
200-600 meter37 500 kr + 321 kr/meter
600-1 200 meter166 000 kr + 742 kr/meter
1 200-1 800 meter611 500 kr + 465 kr/meter

Vid upp till 25 A servissäkring håller och förlägger beställaren skyddsrör innanför tomtgräns. Om beställaren önskar utför leverantören arbetet mot särskild avgift. Vid servissäkring över 25 A ingår hela servisledningen med förläggning och anslutning i leveranspunkten samt schakt, skyddsmateriel och återfyllnad i offererat pris.

 

Anslut mikroproduktion

Är du elnätskund hos oss idag behöver du inte betala någon avgift när du ansluter din mikroproduktionsanläggning. Är du inte det, eller om ny serviskabel eller förstärkning av servisen krävs, gäller samma avgifter som vid anslutning av fastighet. Se priser för detta ovan.

Din huvudsäkring

Din huvudsäkring har till uppgift att skydda din anläggning från elfel samt att begränsa hur mycket ström du kan använda samtidigt.

Storleken på din huvudsäkring mäts i ampere (A) och hur stor den behöver vara avgörs av hur din energianvändning ser ut. I en villa är det vanligast att ha 16 A eller 20 A. Antalet ampere styr hur mycket du ska betala i fast abonnemangskostnad till elnätsbolaget. Storleken på din huvudsäkring står angiven i specifikationen av dina elnätskostnaderna på nätfakturan.

Om dina proppar eller säkringar ofta löser ut kan det vara ett tecken på att du har för låg huvudsäkring för din energianvändning. Eluppvärmning, bastu eller laddning för elfordon är exempel på sådant som kräver hög effekt och kan leda till att du behöver en större säkring.

Om du har en större säkring än du behöver kan du sänka denna och därmed spara pengar på abonnemangskostnaden. Om du vill ändra storlek på huvudsäkringen kontaktar du en behörig elinstallatör som anmäler ändringen till oss och utför arbetet.

Vid höjning av säkringsstorlek tar Tranås Energi Elnät ut en engångsavgift som motsvarar skillnaden mellan engångsavgifterna för den nya och gamla säkringen. Förutsatt att inte ombyggnation krävs, då får du en offert på åtgärden.

Frånkoppling och återinkoppling

Om du som kund begär att få anläggningen till din fastighet frånkopplad betalar du fortsättningsvis den fasta säkringsavgiften för 16 A, eftersom vi tillhandahåller nätet fram till anläggningen. Frånkoppling av en fastighet är kostnadsfritt.

Vill du sedan koppla på anläggningen igen betalar du för återinkopplingen, då är det högsta beloppet vi kan ta ut detsamma som engångsavgiften för ny leveranspunkt. Har anläggningen varit frånkopplad en längre tid har vi rätt begära en besiktning av anläggningen innan den kopplas in, för att se så att den inte skadats under tiden den varit frånkopplad.