Hem » Företag » Elnät » Er anslutning

Överföringsavgifter 2023

Elöverföringsavgift är den kostnad ni betalar för att få elen levererad till era lokaler. Pengarna används t ex till distribution, drift och underhåll av nätet.

Varje månad läser vi av er elmätare med fjärravläsning. Vi meddelar ert elhandelsbolag hur mycket el ni använt, så att de kan fakturera för denna del, och skickar en faktura till er på elöverföringsavgiften. Om era lokaler finns inom Tranås Energi Elnäts område och ni köper er el av Tranås Energi får ni alla kostnader på samma faktura.

 

Kostnader lågspänning

Elöverföringsavgiften är uppdelat i en rörlig och en fast del. Den rörliga kostnaden beror på din elanvändning i kWh. Den fasta kostnaden, abonnemanget, avgörs av storleken på din huvudsäkring.

Kostnad för elöverföring 2023

Kostnaden för elöverföring är 24,60 öre/kWh (exkl. moms).

Kostnad för nätabonnemang 2023

Mätarsäkringkr/år (exkl. moms)
16* A1 740
16 A3 490
20 A4 140
25 A4 950
35 A6 660
50 A9 200
63 A11 580
80 A14 540
100 A18 230
125 A22 600
160 A29 000
200 A35 600
250 A43 100

* Gäller för lägenhet ansluten till gemensam servis för tre eller flera bostadslägenheter och ett abonnemang för lägenheternas gemensamma elbehov.

Elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift ingår med 54,65 kr exkl. moms i abonnemangsavgiften.

Allmänna avtalsvillkor näringsidkare

Kostnader lågspänning effekt

Avgifter 2023

Priserna är exkl. moms.

Årsavgift13 300 kr/år
Effektavgift650 kr/kW
Överföringsavgift11,8 öre/kWh
Överuttag reaktiv effekt346 kr/kVAr

Allmänna bestämmelser

Fakturering
Fakturering sker månadsvis utifrån avlästa värden. Årsavgift debiteras månadsvis med en tolftedel av avgiften. Effektavgiften erläggs månadsvis för den högsta uttagna medeleffekten, kW/timma, för respektive månad. Varje månads effektvärde multipliceras med en tolftedel av effektavgiften. Överföringsavgift debiteras månadsvis för under månaden uttagen energi.

Reaktiv effekt
Det reaktiva effektuttaget i kVAr får uppgå till högst 50 % av den högsta uttagna aktiva medeleffekten, kW/timma, för respektive månad. Utnyttjad reaktiv effekt bestäms utifrån det högsta timvärdet för reaktiv effekt under respektive månad. Eventuellt överuttag av reaktiv effekt multipliceras med en tolftedel av avgiften för överuttag reaktiv effekt och debiteras månadsvis.

Skatter och avgifter
Enligt avtal skall kunden betala skatter och andra av myndighet föreskrivna avgifter eller andra pålagor som Leverantören har att författningsenligt betala eller uppbära av Kunden för nättjänsten.

Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift ingår i årsavgiften med 54,65 kr.

Allmänna avtalsvillkor

I övrigt gäller Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggning.

Kostnader högspänning effekt

Avgifter 2023

Priserna är exkl. moms.

Årsavgift26 100 kr/år
Effektavgift546 kr/kW
Överföringsavgift6,4 öre/kWh
Överuttag reaktiv effekt275 kr/kVAr

Särskilda avgifter

Enligt avtal skall kunden betala skatter och andra av myndighet föreskrivna avgifter eller andra pålagor som Leverantören har att författningsenligt betala eller uppbära av Kunden för nättjänsten.

Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift ingår i årsavgiften med 3 904 kr.

Debitering och debiteringseffekt

Årsavgift debiteras månadsvis med en tolftedel av avgiften. Effektavgiften erläggs för den högsta uttagna medeleffekten, kW/timma, för respektive månad. Varje månads effektvärde multipliceras med en tolftedel av effektavgiften. Överföringsavgift debiteras månadsvis för under månaden uttagen energi.

Reaktiv effekt

Det reaktiva effektuttaget i kVAr får uppgå till högst 50 % av den högsta uttagna aktiva medeleffekten, kW/timma, för respektive månad. Utnyttjad reaktiv effekt bestäms utifrån det högsta timvärdet för reaktiv effekt under respektive månad. Eventuellt överuttag av reaktiv effekt multipliceras med en tolftedel av avgiften för överuttag reaktiv effekt och debiteras månadsvis.

Allmänna avtalsvillkor högspänning

Energiskatt

Kostnaden för energiskatt är 39,2 öre/kWh.

Reducerad energiskatt

Reducerad energiskatt avser elförbrukning som sker i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller vid
yrkesmässig växthusodling.

Blankett för försäkran om elförbrukning (pdf)

2019 fick vi 27 nya mikroproducenter med egna solceller på taket inom vårt elnät. Tack för att ni bidrar till en hållbar framtid!

Anslut fastighet

Vid nyanslutning av fastigheter upp till 25 A gäller samma priser som för privatpersoner. Vid servissäkringar över 25 A ingår hela servisledningen med förläggning och anslutning i leveranspunkten samt schakt, skyddsmateriel och återfyllnad fram till husgrund i engångsavgiften. Kontakta oss på 0140-692 30 för offert och mer information.

Se gällande priser för privatpersoner

 

Anslut mikroproduktion

Är du elnätskund hos oss idag behöver du inte betala någon avgift när du ansluter din mikroproduktionsanläggning. Är du inte det, eller om ny serviskabel eller förstärkning av servisen krävs, gäller samma avgifter som vid anslutning av fastighet. Se priser för detta ovan.

Nätnytta

Eftersom våra kostnader för elöverföring minskar tack vare er elproduktion får ni en ersättning av oss, så kallad nätnytta. Denna ersättning är 4,0 öre/kWh och utgår automatiskt via er vanliga faktura när vi registrerat din produktionsanläggning.

 

Elnätsavgift för småskalig elproduktion

Gäller effektinmatning från 43,5 kW upp till 1 500 kW och en mätarsäkring på 80 A eller större.

 Säkring 80-100 ALågspänning 0,4 kVHögspänning 10-20 kV
Fast avgift till nätägaren2 010 kr/år4 220 kr/år5 275 kr/år
Nätnytta (ersättning till kund)1,85 öre/kWh1,85 öre/kWh0* öre/kWh

*Beräknas efter respektive produktionsslag samt var i nätet anläggningen ligger.

 

För- och färdiganmälan för elinstallatörer

Vi tar emot för- och färdiganmälan via vår portal installator.tranasenergi.se.

Har du frågor kan du kontakta Rasmus Ekström på telefon 0140-69 311 eller rasmus.ekstrom@tranasenergi.se.

Ändring av huvudsäkringsstorlek

Storleken på er huvudsäkring mäts i ampere (A) och hur stor den behöver vara avgörs av hur er energianvändning ser ut. Antalet ampere styr hur mycket du ska betala i fast abonnemangskostnad till elnätsbolaget. Om proppar eller säkringar ofta löser ut kan det vara ett tecken på för låg huvudsäkring för energianvändningen.

Om ni har en högre säkring än ni behöver kan ni sänka denna och därmed spara pengar på abonnemangskostnaden. Om ni vill ändra storlek på huvudsäkringen kontaktar ni en behörig elinstallatör som anmäler ändringen till oss och utför arbetet.

 

Frånkoppling och återinkoppling

Om ni som kund begär att få anläggningen till er fastighet frånkopplad betalar ni fortsättningsvis den fasta säkringsavgiften för 16 A, eftersom vi tillhandahåller nätet fram till anläggningen. Frånkoppling av en fastighet är kostnadsfritt.

Vill ni sedan koppla på anläggningen igen betalar ni för återinkopplingen, då är det högsta beloppet vi kan ta ut detsamma som engångsavgiften för ny leveranspunkt. Har anläggningen varit frånkopplad en längre tid har vi rätt begära en besiktning av anläggningen innan den kopplas in, för att se så att den inte skadats under tiden den varit frånkopplad.