De globala målen: nr 15

Hem » De globala målen: nr 15

Ekosystem och biologisk mångfald

De 17 Globala målen för hållbar utveckling ingår i Agenda 2030, som antogs av FN:s medlemsländer 2015. Tillsammans har de till syfte att fyra saker ska uppnås till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Mål nummer 15 syftar till att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, att hållbart bruka skogar, att bekämpa ökenspridning, att hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt att hejda förlusten av biologisk mångfald.

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Visste du exempelvis att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 44 år?

Detta gör Tranås Energi

Fria fiskvägar

Vi har sedan början av 2000-talet arbetat för att förbättra vattenmiljöerna kring vår anläggningar i Tranås och Ydre. Idag har alla våra vattenkraftverk fungerande fiskvägar och vi håller på att anpassa det sista hindret, en gammal kvarndamm.

Läs mer om vår vattenkraftproduktion

När miljöerna återställs till så som de var för ca 100 år sedan, innan man började bygga ut vattendragen, för detta med sig en mängd positiva effekter för den biologiska mångfalden. I våra vatten finns flera skyddsvärda arter, några av dessa är öringen och flodpärlmusslan.

Öringen är en fiskart som behöver forsande vatten för att kunna fortplanta sig. Den är också en vandrande fisk, som vill röra sig mellan olika platser under olika delar av livet. Flodpärlmusslan är en hotad art som under sitt första år lever som larv på öringens gälar, den är alltså beroende av både öring och rätt vattenmiljöer för att överleva och öka i antal. Idag är den starkt hotad och löper alltså mycket hög risk att dö ut i vilt tillstånd. I områdena kring våra anläggningar finns flera viktiga uppväxtområden för öring och även Östergötlands talrikaste bestånd av flodpärlmussla (Olstorpsbäcken), vilket gör våra satsningar extra viktiga.

FSC-märkt bränsle

Det bränsle som används i kraftvärmeverkets elproduktion består av bland annat grenar och rötter som blir över vid skogsavverkning. Detta bränsle är FSC-märkt vilket innebär att hänsyn tas till miljövärden och att biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas.

Så kan du själv bidra

Så en äng och gör ett insektshotell

Det finns cirka 270 olika arter vilda bin i Sverige och en tredjedel av dem är hotade. De finns på rödlistan för att jordbrukslandskapet har blivit enformigare med för lite blommor.

Plantera ett träd

Ett träd kan bli hem åt en mängd olika fåglar, insekter, svampar och mossor. Dessutom binder växande träd koldioxid ur luften!

Sätt upp en fågelholk

Även många fåglar har svårt att hitta bra häckningsplatser. Det finns en mängd beskrivningar av hur du kan bygga en egen på nätet, passa på att göra en extra och ge bort till en vän.

Köp certifierat och ekologiskt

Extra viktigt när det gäller tropiska grödor såsom bananer, choklad och kaffe, där farliga gifter används i den konventionella odlingen.

De globala målen nr 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Tillbaka