Hem » Tranås Energi tar över ansvar för Svartån

Tranås Energi tar över ansvar för Svartån

Kommunstyrelsen har nu godkänt Tranås Energis förslag om att låta oss ta ökat ansvar för Svartån, i syfte att fortsätta våra satsningar på biologisk mångfald i och runt ån.

Under våren presenterade vi ett förslag för Tranås kommun gällande att överta delar av ansvaret för Svartåns skötsel, i syfte att skapa bättre förutsättningar för biologisk mångfald. Bakgrunden till detta är en förstudie som vi låtit genomföra, där även en åtgärdsplan gällande hur man kan gynna främst öringen men även övrigt vatten- och fågelliv tagits fram.

På kommunstyrelsens möte den 21 september togs beslut om att godkänna förslaget som bland annat ger oss mandat att genomföra en rad åtgärder för att stärka befintliga lek- och uppväxtplatser för öring samt skapa nya sådana platser i Svartån, på sträckan mellan Säbysjön och Sommen.

Överenskommelsen innebär även att fisketillsynen kommer att intensifieras genom tydligare skyltning och bevakning av vaktbolag under fiskens lekperioder. Tillsammans med kommunen kommer vi även att stärka beskuggningen med träd och buskar utmed ån, vilket är en viktig del i att skapa gynnsamma miljöer för fisken.

– Vi känner ett ansvar för Svartån eftersom vi är ett av företagen som historiskt använt oss av dess vatten i vår verksamhet. Vattenvägen förbi våra anläggningar i Svartån är öppen för vandrande fisk sedan satsningar på fiskvägar gjordes för ca 15 år sedan, men nu vill vi ta detta flera steg längre, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

En av de sträckor i Svartån som ska förstärkas med bland annat lekgrus.

Ett lyft för friluftslivet

Ett av målen med satsningarna är att skapa en så stark öringstam att det blir möjligt med sportfiske av öring på sträckan, vilket idag är förbjudet på grund av populationens sårbarhet. Detta tar tid, men med de åtgärder som nu ska genomföras tror vi att det kan bli möjligt inom en tioårsperiod.

– Vi ser ju att öringen svarat positivt på de hittills gjorda åtgärderna som fiskvägar, lekytor och uppväxtplatser. Skulle vi nu förstärka detta med bland annat fler och större ytor för uppväxt och lek skulle det möjliggöra fiske på vissa utvalda sträckor. Det är dock viktigt att vi följer utvecklingen noga och skyddar fisken under de kommande åren då det lätt kan raseras genom exempelvis felaktigt fiske, säger Magnus Lundberg, ansvarig för projektet på Tranås Energi.

I samarbete med Tranås kommun kommer det även att byggas vindskydd, gömslen och ytterligare bryggor i området, för att skapa upplevelsemöjligheter runt fiske, fågelskådning och annat friluftsliv som möjliggörs av ökad biologisk mångfald.

Tranås kommun kommer även fortsättningsvis att ha hela ansvaret för bekämpningen av invasiva arter som sjögull och vattenpest, ordinarie städning och andra driftarbeten samt befintliga fasta konstruktioner.

Läs mer om vår elproduktion

Tillbaka