Uppdrag Svartån: ”Om tio år fiskar du öring här”

Hem » Uppdrag Svartån: ”Om tio år fiskar du öring här”

Tranås Energi har fått kommunstyrelsens tillåtelse att ansvara över fiskevårdsarbetet i Svartån, med avsikt att investera i åns öringstam. Här avslöjar Magnus Lundberg visionen om hur vi inom en överskådlig tid möjliggöra exklusivt sportfiske på Svartåns återställda strömsträckor.

– Det är vi på Tranås Energi tillsammans med fiskevårdsområdena som ska driva återställningen av Svartån. Sommenöringen kan simma via Säbysjön ända upp till Aneby och fram till det naturliga vandringshindret Stalpet, södra Sveriges högsta fall. Men det krävs fler åtgärder för att fisken ska få fler fruktbara ytor att reproducera sig på, det räcker inte bara att öppna upp vägen, säger Magnus Lundberg, elnätschef på Tranås Energi.

Långsiktiga fiskevårdsåtgärder

Mycket av fiskevårdsarbetet är gjort och nu rinner vattnet obehindrat hela vägen från Stalpet i Aneby till Sommen. Men för att planen ska fulländas krävs fler insatser. Målet är att Svartåns invånare och dess omgivande varelser ska få en komplett tremilssträcka att njuta av. Att den storvuxna och unika Sommenöringen gynnas är ett av de viktigaste målen. Produktiva lek- och uppväxtområden ska varvas med lugnflytande strömsträckor. Ökad beskuggning ska kyla ner vattnet, öka syrehalten och fungera som skydd. Stenblock ska läggas tillbaka i ån, för att skapa ståndplatser och stabilitet för lekgrusbankarna. Lekgrus ska placeras ut och krattas med omsorg, för att bygga nya lekbäddar. Det finns en lista på hela femtio punkter som en efter en ska genomföras innan Svartån är helt återställd.

Magnus Lundberg framför den tidigare Vriggebo-dammen.
Magnus Lundberg med forna Vriggebo-dammen i bakgrunden. Nedströms idag en levande lek- och uppväxtplats för öringen.

– Syftet är att utöka lek- och uppväxtområdena för Sommens storöring som tidigare bara kunnat utnyttja några hundra meter av Svartån som lekområde. Jönköpings Fiskeribiologi har hjälpt oss med den gedigna åtgärdsplanen och vårt mål är att ha fiskbar öring uppströms om tio år, säger Magnus.

Ett levande bevis på att fiskevårdsåtgärderna ger snabbt resultat är fiskvägen nedanför Åsvallehultsdammen. Den konstgjorda strömsträckan är omkring hundra meter och har en fallhöjd på två procent, vilket gör det enkelt för även andra arter att simma förbi Åsvallehults nedlagda kraftstation.

– Vi vill ju att alla arter, inte enbart öringen, ska kunna vandra upp. Förutom öringen har vi även abborre, mört, braxen, vimma och ål i vattensystemet, konstaterar Magnus.

Varje år görs det elfisken för att inventera fiskbestånden i ån. Uppströms gamla kraftstationen finns det numera gott om småöring. Nya produktiva lekplatser har onekligen skapats.

Lekgrus krattas ut i Svartån.
Svartån flyter genom jordbruksmark vilket gör att den drar med sig lite ”humusfärg”. Krattar man då till lekgruset och lägger på ytterligare något lager med nytt grus så blir fisken piggare på att leka.

Storöringens hemvist

Sommen är ett erkänt storöringvatten och det är individer från den här stammen, som vid lekmogen storlek, simmar upp i Svartån. Tranås Energi har bra koll på fisken som vandrar uppströms tack vare fiskräknaren som finns installerad i fiskvägen i Smedjeholmen. Det som skiljer Svartåns lekvandring mot många andra vattendrag är att den är utspridd över en längre period. Magnus förklarar:

– Det är svårt att veta när öringen börjar stiga i ån. Här kan en lekfisk gå upp i juli. De flesta fiskarna som går upp här är runt 50 och 70 centimeter, sen kommer alltid klunsar på 80 till 90 centimeter. Vi övervakar ju vandringen via fiskräknaren och med hjälp av den så är det enkelt att dra slutsatsen att lekvandringen är utspridd över flera månader.

Fiskevårdsåtgärderna i Svartån gynnar givetvis inte enbart fisken utan hela den biologiska mångfalden får sig ett ordentligt uppsving. Även fågelarter som strömstare, forsärla och kungsfiskare får en mycket bättre livsmiljö.

Lekande öring i sjön Sommen.
Två stora Sommenöringar har hittat en fin lekplats. Nya generationer ska växa upp här för att sedan återvända för lek. Cirkeln är sluten.

Sportfiske efter strömlevande öring

I den bästa av världar har vi inom en tioårsperiod skapat en stark öringstam som kan förräntas genom sportfiske, vilket idag är förbjudet. Den idag sårbara öringstammen behöver förstärkas.

– Det roliga är att se hur fort öringen svarar på åtgärderna vi gjort som omlöp, lekgrusbäddar och uppväxtplatser. Skulle vi kunna producera ännu fler sådana här ytor, så kommer det möjliggöra ett framtida sportfiske på utvalda sträckor. Det är dock oerhört viktigt att vi analyserar utvecklingen och tar hand om fisken så att bestånden inte fallerar, ett felaktigt sportfiske kan gå hårt åt fisken, förklarar Magnus.

Svartån i Tranås.
Tack vare Tranås Energis åtgärdspaket kan du kanske inom en snar framtid placera en fluga i strömkanten. Inte illa.

Ett annat gott exempel är Vriggebo. Där har Tranås Energi fyllt upp med material för att utplåna fallet vid gamla dammen i Vriggebo. Det hela har lett till att fina meandrande strömsträckor återuppstått, vilka fungerar utmärkt som både lek- och uppväxtområden för öringen.

– Den här vackra sträckan var tidigare gömd under kraftverksdammen. Idag är det inte bara en vacker plats för djurliv och oss människor, utan ett fantastiskt lek- och uppväxtområde för öringen. Öring som vi inom en ganska så snar framtid förhoppningsvis kan fiska på, avslutar Magnus.


Du kanske också vill läsa om

Tillbaka