Vi vill ta nästa steg för Svartån

Hem » Vi vill ta nästa steg för Svartån

Nu är det dags att ta nästa steg för att förbättra miljön för fisk och annat djurliv i Svartån! Vi vill ta över delar av åns skötsel och genomföra en rad åtgärder för att öka den biologiska mångfalden samt på sikt skapa möjligheter för sportfiske av öring i Tranås.

I början av 2000-talet var Tranås Energi med och genomförde en rad åtgärder för att återigen göra det möjligt för öringen att vandra upp i Svartån från sjön Sommen. Nu vill vi ta nästa steg för att värna om djur och natur i åns närhet och genomförde därför nyligen, med hjälp av Jönköpings fiskeribiologi, en förstudie över en ca 5 km lång sträcka av Svartån genom Tranås. I rapporten föreslås sammanlagt 50 åtgärder för att gynna fisk- och djurliv i ån.

– Vi vet till exempel att det förekommer öringlek på några platser, dessa lekplatser skulle kunna förstärkas genom utläggning av mer lekgrus samt genom att underhålla det lekgrus som finns idag. Svartån har ett bra vatten men det drar med sig material från jordbruksmark som gör att det vissa tider slammar igen på botten och då är det också viktigt att man krattar lekgruset. Det finns uppväxtplatser i ån som fungerar bra, men vi kan se till att få mer beskuggning på befintliga samt nya platser. Biotopvård, genom att lägga ut stenar på vissa platser och skapa fler forssträckor för att göra dessa mer attraktiva, skulle också få positiva effekter säger Magnus Lundberg som ansvarar för projektet på Tranås Energi.

Förstudien blev grunden till det förslag vi nu lämnat till Tranås kommun om att ta över delar av Svartåns skötsel från kommunen, för att kunna genomföra åtgärderna. Förslaget har fått ett positivt mottagande av kommunen och är nu i slutbehandlingsskedet.

– Om förslaget godkänns blir första steget att kartlägga och göra en plan för i vilken ordning våra åtgärder ska genomföras. Vi för också dialog med de olika berörda fiskevårdsområdena för att vi ska dra åt samma håll, säger Magnus.

Sportfiske ett av målen

Tack vare de tidigare åtgärderna finns det numera uppvandrande öring i ån, men inte tillräckligt för att fiske efter den ska bli möjligt. Det finns dock goda förutsättningar för att det ska bli det på sikt.

– Om vi startar upp detta projekt tycker vi det är väldigt viktigt att ha ett mål och med tanke på att vi fått lekande öring uppströms sedan vi byggde fiskvägarna så tror vi att det är rimligt att man ska kunna fiska öring i Svartån Tranås om tio år. Detta måste naturligtvis följas upp mycket noga för att se att det utvecklas åt rätt håll och bli en förvaltning med ett försiktigt fiske på få utvalda platser. Men man ska ju veta att detta också gynnar öringstammen i sjön Sommen och det är kanske där de flesta öringarna fiskas även i framtiden, säger Magnus.

Ett naturligt nästa steg

Under de senaste åren har Tranås Energi arbetat för att öppna hela vattenvägen mellan de tre sjöarna Västra Lägern, Östra Lägern och Sommen för vandrande fisk. Två fiskvägar har byggts, en tredje ska byggas och projektet närmar sig slutskedet.

– Vi ser Svartån som ett naturligt nästa steg i vårt kontinuerliga arbete med naturvård och biologisk mångfald. För oss är det viktigt att steg för steg genomföra faktiska åtgärder och genom det åstadkomma konkreta mätbara resultat, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

Läs mer om våra satsningar kring vattenkraften

Tillbaka